Föreningsstämma 2022

flygvy över Stockholm med Stockholms stadshus i mitten

Den 17 maj 2022 arrangerar vi HBVs årliga föreningsstämma i Stockholm. I år ser vi fram emot att kunna ses fysiskt på plats. Möjlighet att medverka digitalt kommer givetvis att finnas.

Datum 17 maj 2022

Tid 13:00-17:00

Plats Stockholm. Plats meddelas senare.

Dagordning

§ 1
Stämmans öppnande.

§ 2
Upprättande och godkännande av röstlängd.

§ 3
Val av ordförande vid stämman.

§ 4
Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6
Framläggande av styrelsen och verkställande direktörens årsredovisning.

§ 7
Framläggande av revisorernas berättelse.

§ 8
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9
Beslut angående dispositioner beträffande föreningens överskott eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

§ 10
Beslut angående ränteberäkning enligt stadgarna § 11 mom 2.

§ 11
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 12
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

§ 13
Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt valberedning.

§ 14
Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt föreningslagen eller föreningens stadgar. Medlem som önskar få ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen framställa yrkande därom hos styrelsen senast tre veckor före stämmans hållande.

§ 15
Stämmans avslutande.

Kontakt

Endast HBVs medlemsbolag har möjlighet att delta på stämman. 

Önskar du delta på föreningsstämman eller har frågor om arrangemanget, kontakta Therese Borg.

Kontakt