Nytt avtal klart för Avfallshanterings-produkter

man som sorterar sopor i underjordsbehållare

San Sac AB antas som rangordnad etta i samtliga fyra avtalsområden i HBVs nya rikstäckande ramavtal för Avfallshanteringsprodukter 21-113. Det är ett renodlat varuavtal vilket betyder att markarbeten inte längre ingår. Även möjligheten att tillämpa förnyad konkurrensutsättning har utgått i det nya ramavtalet. Prisbilagan har utökats med nya produkter och anbudsgivarna har även fått prissätta tillval. Jämfört med den tidigare upphandlingen har HBV ställt fler krav inom de olika produktområdena. Det nya ramavtalet startar 2021-04-11. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Omfattning

HBVs nya ramavtal för Avfallshanteringsprodukter omfattar fyra avtalsområden där följande leverantörer har antagits i rangordning:

A - Nedgrävda och delvis nedgrävda underjordsbehållare avsedda för krantömning

1. San Sac AB
2. Namdal AB
3. IREC Svenska AB

B - Källsorteringskärl/system för insamling av avfall/förvaring av farligt avfall för lägenheter samt för kontor och pausrumsmiljöer

1. San Sac AB

C - Källsorteringsskåp för insamling av avfall utomhus.

1. San Sac AB
2. Finbin AB

D - Påsar för komposterbart avfall, säckar/säckbehållare, dekaler avsedda för källsorterings-, avfallshanteringsprodukter samt avfallsutrymmen

1. San Sac AB

Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämpas i det nya ramavtalet. Möjlighet till trepartsavtal finns. 

Prisbilagan har utökats med nya produkter samt tillval som leverantörerna har fått prissätta. Angiven rabatt för övrigt sortiment har varit en del av utvärderingen.

Jämfört med befintligt ramavtal Avfallshanteringsprodukter 17-113 som upphör att gälla 2021-04-10 har HBV nu ställt fler krav i de olika produktområdena. Bland annat har krav ställts på att avfallsbehållare ska vara tillgänglighetsanpassade.

Det kommer även att finnas möjlighet för beställaren att beställa hämtning och omhändertagande av kasserade kärl som leverantören dessutom kommer att ersätta beställaren för per kilo omhändertaget kärl. 

Garanti

Det nya ramavtalet erbjuder utökade garantier:

  • Fem års garanti.
  • Kärlens garantitid ska vara minst åtta år.
  • Källsorteringsskåp ska ha en garantitid på minst tio år.

Leveranstid

Leverans ska ske inom tre dygn från orderdatumet när det gäller lagerhållna varor. Vid order ur beställningssortiment ska leverans ske inom åtta veckor från godkänd order.

Expressleverans, mot en eventuell tillkommande kostnad, kan ske om detta har överenskommits mellan beställare och leverantör.

Fossilfria transporter

I upphandlingen har HBV ställt krav på att minst 25 % av varutransporterna inom ramavtalet ska vara fossilbränslefria efter två års avtalstid. För att transporterna ska räknas som fossilfria i det här sammanhanget krävs, i enlighet med Fossilfritt Sveriges förslag till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ska ge en utsläppsminskning på 70 % jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är; el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95.

Avtalstid

2021-04-11 – 2023-04-10. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år.

Kontakt

Frågor om detta ramavtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto eller regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg. 

Uppdaterad 2021-04-15

Kontakt


Kontakt