Vilka är avropsberättigade?

Medlemmar

Registrerade och av HBV godkända medlemsbolag är automatiskt avropsberättigade på våra ramavtal som börjat gälla efter det att medlemskap beviljats. 

I de fall medlemsbolaget inte önskar nyttja ett ramavtal, ska en skriftlig avanmälan skickas in inför den kommande upphandlingen. (Läs mer om detta här>>)

Några ramavtal är konstruerade så att påanmälan krävs för att vara avropsberättigad (exempelvis, Elkraft och våra dynamiska inköpssystem).

Medlemsägda företag
Med medlemsägt företag menas av medlem helägt och kontrollerat företag enligt teckal kriterierna; kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet. Dessa medlemsägda företag har rätt att avropa på ramavtal som medlemsbolaget är avropsberättigade till utifrån deras tydliga koppling till medlemsbolaget och dess köpvolym.

Medlemsbolaget måste meddela HBV vilka dessa företag är för att säkerställa korrekt avropskrets.

Underkund

En underkund är en till medlemmen associerad upphandlande myndighet, såsom kommun (moderbolag) och systerbolag som godkänts av HBV.

För att underkunder ska ingå i avropskretsen krävs en aktiv påanmälan till respektive upphandling. Läs mer om detta här>> 

Extern kund

En extern kund är en av HBV godkänd associerad upphandlande myndighet. 

För att en extern kund ska ingå i avropskretsen krävs en aktiv påanmälan till respektive upphandling. Läs mer om detta här>> 

Uppdaterad 2020-01-15