Nytt avtal Badrumsmöbler


HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen gällande Badrumsmöbler 16-137. Avtalstiden gäller från och med 2016-08-15 till och med 2018-08-15 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Följande leverantörer är antagna i rangordning: Del A - Leverans av badrumsmöbler och tillbehör av plåt 1. Byggbeslag AB Del B - Leverans av badrumsmöbler av högtryckslaminat 1. Byggbeslag AB 2. Skånebeslag AB

Läs mer

Ny upphandling Elkraft


Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling av Elkraft 17-134 som kommer att annonseras under september månad. Tidigaste leveransstart är 1 januari 2017. Önskar ni delta i upphandlingen ska anmälan vara HBV tillhanda senast 31 augusti 2016. HBV har engagerat energiexperten Magnus Kjellin som stöd i upphandlingen.

Fördelar Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader, vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna (hädanefter kallad kunden). Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål. Specifikt för elkraftupphandlingar skapar samordnad upphandling den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet ska kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål. Avtalet erbjuder följande fördelar: Fyra olika avtalsmodeller att välja mellan: A) Rörligt elpris, B) Fast elpris - Engångstillfälle, C) Fast elpris - Genomsnitt (index), D) Fysisk leverans och finansiell prissäkring portföljförvaltning. Möjlighet till olika avtalslängder. Statistik och rapportering är specificerat i avtalet. Kvalitetssäkring av leverantör i upphandling och under avtalsperioden. Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad. Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft. Samarbete med elinköpsexpert. Årliga informationsmöten om elkraft. Låg administrativ avgift, endast 1,20 SEK per MWh (flera andra aktörer tar 2,50 SEK per MWh). Avtalstyper För att tillmötesgå kundernas olika krav, förutsättningar och policys kommer det att finnas möjlighet att välja mellan följande avtalstyper.  A) Rörligt pris - elleverans där marknadens timvisa svängningar bestämmer det slutgiltiga priset. B) Fast pris - engångstillfälle - elleverans där priset fastställs vid ett tillfälle för en förutbestämd framtida leveransperiod. C) Fast pris - genomsnitt - elleverans där priset fastställs som ett genomsnitt av flera tillfällen för en förutbestämd framtida leveransperiod. D) Portföljförvaltning - elleverans till spotpris och med tillhörande köp av finansiella prissäkringskontrakt enligt specificerat uppdrag från kunden. Passar bra för stora kunder som har vana av att hantera finansiella rådgivare och finansiella aktörer. Kräver tydlig styrning av portföljförvaltare, utgående från kundens mål, strategier och policyer samt med förvaltaren som en utförare av dessa tjänster. Samarbete med expert HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elkraftaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Anmälan Senast den 31 augusti 2016 ska er anmälan vara HBV tillhanda. HBV kommer i och med annonseringen av upphandlingen att ange de anmälda företagens förväntade förbrukningsvolym och profil för konsumtion och eventuell egen produktion. HBV kommer att sträva efter att underlätta för elhandelsbolag att lämna anbud på denna upphandling genom att i upphandlingen presentera strukturerad information som elhandelsbolagen behöver för att räkna på anbudet. Det är därför av största vikt att ni i er anmälan anger volym med så stor noggrannhet som möjligt enligt vår mall. Inbjudan, anmälningsblankett och mall för redovisning av förväntade förbrukningsvolymer finner ni till höger. Önskar ni delta i denna samordnade upphandling av Elkraft ber vi er fylla i anmälningsblanketten samt energikonsumtion och skicka den till elkraft@hbv.se  senast 31 augusti 2016 . Informationsmöte Tisdagen den 16 augusti 2016 arrangerar vi ett informationsmöte om denna upphandling. Mötet leds av vår expert Magnus Kjellin och ni får möjlighet att ställa frågor kring elmarknadens status generellt.  Mötet hålls i Stockholm. Det går även bra att delta via telefonlänk. Separat inbjudan kommer via epost. Kontakta oss Frågor om upphandlingen skickas till elkraft@hbv.se . Ni får svar inom en vecka. Vi kommer också löpande att publicera allmänna frågor och svar kring upphandlingen på vår hemsida.

Läs mer

Träff i Göteborg om laddstolpar


Varmt välkommen till en lokal träff i Göteborg där vår regionansvarige Gustav Lundin tillsammans med HBVs avtalsleverantör (rangordnad etta) Rexel Sverige AB, bestående av Selga och Storel, informerar om HBVs ramavtal gällande Elmaterial 15-103.

Datum: 22 september 2016 Tid: 13.00-16.00 Plats: Selgas kontor ovanför butiken, Mölndalsvägen 79, Göteborg Laddstolpar har kommit att bli ett mycket viktigt produktområde inom avtalet då antalet el- och hybridbilar ökar snabbt. Regeringen satsar stort på förnybar energi, fossilfria resor och investeringsstöd för minskade utsläpp för att Sverige ska kunna bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Rexel bidrar med en av sina experter inom området laddstolpar och engagerar andra representanter inom sin koncern att berätta om hur HBVs ramavtal stödjer planerade inköp av laddstolpar. Program 13.00-16.00 Öppet hus med kaffe och mingel 14.00-14.15 Gustav Lundin, HBV, informerar om ramavtalet för Elmaterial 15-103 15.00-16.00 Demonstration av laddstolpar, Rexel Sverige AB Anmälan Anmäl dig eller någon av dina kollegor som berörs av ämnet till Gustav Lundin via epost gustav.lundin@hbv.se  eller via telefon nr 070-664 01 13 senast 2016-09-15. Träffen är kostnadsfri för HBVs medlemsbolag.

Läs mer

Ny avtalsbok


Ta del av avtalsnyheterna i nya upplagan av HBVs avtalsbok juni 2016.

Läs här>>

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar, förutsatt att man inte anmäler något annat.

Under 2016-2017 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer