Dom i vitvarumålet


ordförandeklubba

Dom har nu kommit i överprövningsmålet avseende HBVs upphandling av vitvaror. Förvaltningsrätten har funnit att Electrolux inte klarar HBVs omsättningskrav och att Elektroskandias anbud inte varit påtecknat av behörig person. På måndag fattar HBVs styrelse beslut om hur vi ska ställa oss till domen. Processen med att göra om upphandlingen har satt igång och ett nytt avtal kan vara på plats vid årsskiftet.

Förvaltningsrätten har efter en osedvanligt lång handläggningstid (oktober 2015 till augusti 2016) lämnat dom i målet. De gör en mycket hård tolkning av hur pass strikt man behöver vara som upphandlande myndighet i sin kontroll av om uppställda krav uppfyllts. Domen dissekerar samtliga argument som BSH framfört i sin överprövning avseende brister i Electrolux och Elektroskandias anbud. Av samtliga påstådda formfel som BSH fört fram är det enbart dessa två som Förvaltningsrätten menar är av sådan karaktär att HBV skulle förkastat anbuden även från Electrolux och Elekroskandia. Vi finner det ytterst märkligt att Förvaltningsrätten inte tar hänsyn till de argument som framförts både av HBV och av leverantörerna som förklaring till varför dessa skäl inte är relevanta. Bedömningen är allt annat än realistisk när det gäller formalia kontra praxis.

Läs mer

HBV anmäler Förvaltningsrätten till JO


vd åsa sundqvist olsson

Efter snart två år väntar HBV fortfarande på ett avgörande i överprövningen av sitt vitvaruavtal. HBV anmäler nu Förvaltningsrätten i Stockholm till JO och menar att rätten bryter mot avgörande inom skälig tid. Den exceptionellt långa handläggningstiden är inte värdig en normalt fungerande juridisk instans.

HBV är inköpscentral för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. I november 2014 slutförde de sin upphandling av vitvaror. Det var en av Sveriges största ramavtalsupphandlingar, värd totalt 2 miljarder kronor. En överprövning från en leverantör som inte kvalificerade sig i upphandlingen lät inte vänta på sig. Ärendet har sedan dess gått från Förvaltningsrätten ända upp till Högsta Förvaltningsrätten. Domarna har hela tiden varit till HBVs fördel och överklagats varje gång. Högsta Förvaltningsrätten beslutade förra året att hänvisa ärendet tillbaka. De ansåg att Förvaltningsrätten inte prövat samtliga påstådda brister i det ursprungliga ärendet. Tillbaka till ruta ett efter ett år av rättsliga prövningar. Då lät Förvaltningsrätten ärendet ligga i mer än ett halvår utan åtgärd, trots att mål om överprövning enligt LOU ska avgöras med förtur. – Så här får det inte gå till, säger Åsa Sundqvist Olsson, VD på HBV. Vi bedriver affärsverksamhet för allmännyttans räkning. Det underlättar inte bostadskrisen när ärenden fastnar så här i det rättsliga maskineriet. Bostadsbolagen tvingas pausa byggprojekt och nu hitta mer kostsamma lösningar vilket Sveriges hyresgäster i slutändan får betala. Vi representerar våra medlemsbolag och vill med anmälan till JO tydliggöra det oacceptabla i denna hantering. Det är vår förhoppning att det förhindrar att andra drabbas på liknande sätt, avslutar Åsa Sundqvist Olsson. – Det är olyckligt generellt med långa handläggningstider av överprövningsmål i förvaltningsrätt, säger John Hane, advokat på Foyen advokatfirma och HBVs juridiska ombud. Trots att vi kontinuerligt påtalat vikten av snabb handläggning har HBV drabbats av en exceptionellt utdragen handläggningstid. Det är särskilt den långa handläggningstiden hos Förvaltningsrätten sedan målet återförvisats dit i november 2015 som är obegriplig och borde vara pinsam för domstolen, avslutar John Hane.

Läs mer

Träff i Göteborg om laddstolpar


Varmt välkommen till en lokal träff i Göteborg där vår regionansvarige Gustav Lundin tillsammans med HBVs avtalsleverantör (rangordnad etta) Rexel Sverige AB, bestående av Selga och Storel, informerar om HBVs ramavtal gällande Elmaterial 15-103.

Datum: 22 september 2016 Tid: 13.00-16.00 Plats: Selgas kontor ovanför butiken, Mölndalsvägen 79, Göteborg Laddstolpar har kommit att bli ett mycket viktigt produktområde inom avtalet då antalet el- och hybridbilar ökar snabbt. Regeringen satsar stort på förnybar energi, fossilfria resor och investeringsstöd för minskade utsläpp för att Sverige ska kunna bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Rexel bidrar med en av sina experter inom området laddstolpar och engagerar andra representanter inom sin koncern att berätta om hur HBVs ramavtal stödjer planerade inköp av laddstolpar. Program 13.00-16.00 Öppet hus med kaffe och mingel 14.00-14.15 Gustav Lundin, HBV, informerar om ramavtalet för Elmaterial 15-103 15.00-16.00 Demonstration av laddstolpar, Rexel Sverige AB Anmälan Anmäl dig eller någon av dina kollegor som berörs av ämnet till Gustav Lundin via epost gustav.lundin@hbv.se  eller via telefon nr 070-664 01 13 senast 2016-09-15. Träffen är kostnadsfri för HBVs medlemsbolag.

Läs mer

Ny upphandling Tvättmedelsdosering


HBV kommer i höst att annonsera upphandling av ramavtal för Tvättmedelsdosering 16-154. Avtalet kommer att omfatta tvättkem för doseringsutrustning samt doseringsutrustning inklusive installation. Rangordning kommer att tillämpas. Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV.

Avtalsstart planeras till 2016-12-01 med en avtalstid på två år samt möjlighet till en eller flera förlängningar totalt på maximalt två år. Anmälan Om ni idag nyttjar detta ramavtal eller önskar att nyttja det framöver, behöver ni anmäla detta. Anmäl er genom att ladda ner anmälningsblanketten här till höger. Skicka den till HBV via epost anmalningar@hbv.se senast 2016-09-01. Alla HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Däremot måste ni avanmäla er senast 2016-09-01 via epost avanmalningar@hbv.se . om ni inte önskar utnyttja detta ramavtal. Här kan du läsa mer om avanmälan och planerade upphandlingar>> Ansvarig upphandlare är Martina Everskog.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar, förutsatt att man inte anmäler något annat.

Under 2016-2017 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer